บุคลากรของโรงเรียน

กลับหน้าหลัก Home

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายไพรัตน์ ปั้นชูศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุกัญญา คล้ายสมาน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 นายชัยลิต  หุตินทะ
ครูชำนาญการ

นายไพบูลย์  หาญอนุพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายยศวัฒน์  เกียรติศิรภัทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายจตุรงค์  วงศ์เหลือง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายจำนงค์  นาคตรง
ครูชำนาญกาศพิเศษ


นายพรศักดิ์  เหมศิริรัตน์
ครูชำนาญการ


นายนิรันดร์  ศรีธูป
ครูชำนาญการ


นางนุชศรา  คูสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววราภรณ์  ศิริยานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางญาณิศา  อัศเวศน์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวาสนา  มีโต
ครูชำนาญการพิเศษ


นางคนึงนิจ  ชลอปัญจศิลป์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุพัตรา  โลเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวสนั่นจิต  วงษ์วานิช
ครูชำนาญการพิเศษ


นางลลนา  แสงสุพรรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาววันดี  อยู่รักษ์
ครูชำนาญการ

นางสาวภูวนาถ  เอกสาร
ครูชำนาญการ


นางสาวพรประภา พรกวินรัตนชัย
ครูชำนาญการ


นางสาวจันทรังษี  ภู่บุญ
ครูชำนาญการ

นางพัทยา  สาธิภา
ครูชำนาญการ


นางสาวนาตยา  มะเส็ง
ครูชำนาญการ


นางสาวมัณฑิตา   พิพัฒจิตตระกูล
ครูชำนาญการ


นางสาวภาเกตุ  สิงห์จัตุรัส
ครูชำนาญการ


นางวีรวรรณ  โตจีน
ครูชำนาญการ

นางวาสิฏฐี  เทพสุรินทร์
ครูชำนาญการ


นางสาววิภากนก  เต็งประกอบกิจ
ครูชำนาญการ
นางมัณฑนา  เกิดผล
เจ้าหน้าที่การเงิน


ครูจ้างสอน


นายรพีพัฒน์  กาญจนสินไชย
ครูจ้างสอน

นายธรา  วุฒิปุณยพงศ์
ครูจ้างสอน

นายปฏิวัติ  ฤคณีย์
ครูจ้างสอน

นายนัฐดาไน  หาญอนุพงศ์
ครูจ้างสอน

นางสาวรัตนาวดี  ยอดหนู
ครุจ้างสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นางสาวพนิตา  สมตน
ครูจ้างสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสาวกฤติยา  ปานไม้
ครูจ้างสอน

นายณรงค์  ฟักบัว
นักการ ภารโรง