บุคลากรของโรงเรียน

กลับหน้าหลัก Home

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายไพรัตน์ ปั้นชูศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุกัญญา คล้ายสมาน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 


นายชัยลิต  หุตินทะ
ครูชำนาญการ
นายไพบูลย์  หาญอนุพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายยศวัฒน์  เกียรติศิรภัทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายจตุรงค์  วงศ์เหลือง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายจำนงค์  นาคตรง
ครูชำนาญกาศพิเศษ


นายพรศักดิ์  เหมศิริรัตน์
ครูชำนาญการ


นายนิรันดร์  ศรีธูป
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนุชศรา  คูสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววราภรณ์  ศิริยานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางญาณิศา  อัศเวศน์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวาสนา  มีโต
ครูชำนาญการพิเศ


นางคนึงนิจ  ชลอปัญจศิลป์
ครูชำนาญการพิเ
ศษ

นางสุพัตรา  โลเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวสนั่นจิต  วงษ์วานิช
ครูชำนาญการพิเศ


นางลลนา  แสงสุพรรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสันดี  สุทธิพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวภูวนาถ  เอกสาร
ครูชำนาญการ


นางสาวพรประภา พรกวินรัตนชัย
ครูชำนาการ


นางสาวจันทรังษี  ภู่บุญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพัทยา  สาธิภา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวนาตยา  มะเส็ง
ครูชำนาญการ


นางสาวมัณฑิตา   พิพัฒจิตตระกูล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวภาเกตุ  สิงห์จัตุรัส
ครูชำนาญการ


นางวีรวรรณ  โตจีน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววิภากนก  เต็งประกอบกิจ
ครูชำนาญการนางสาวสิริลักษณ์   นาควิสุทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวดุษฎี  สาลี
ครูผู้ช่วย


นางมัณฑนา  เกิดผล
เจ้าหน้าที่การเงิน


ครูจ้างสอน


นางสาวกฤติยา  ปานไม้
ครูจ้างสอน

นายธรา  วุฒิปุณยพงศ์
ครูจ้างสอน

นายปฏิวัติ  ฤคณีย์
ครูจ้างสอน

นายนัฐดาไน  หาญอนุพงศ์
ครูจ้างสอน

นางสาวรัตนาวดี  ยอดหนู
ครุจ้างสอนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก


นาง
ครูจ้างสอนศูนย์พัฒนาเด็
กเล็ก


นางสาววรวรรณ   โลเลิศ
ครูจ้างสอน ระดับอนุบาล


นางสาวรุจิราลัย   สรสิทธิ์
ครูจ้างสอน ระดับอนุบาล

นายณรงค์  ฟักบัว
นักการ ภารโรง