บุคลากรของโรงเรียน

กลับหน้าหลัก Home

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายไพรัตน์ ปั้นชูศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุกัญญา คล้ายสมาน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 นายยศวัฒน์  เกียรติศิรภัทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนุชศรา  คูสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววราภรณ์  ศิริยานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางญาณิศา  อัศเวศน์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายจำนงค์  นาคตรง
ครูชำนาญกาศพิเศษ


นายจตุรงค์  วงศ์เหลือง
ครูชำนาญการพิเศษ


นายนิรันดร์  ศรีธูป
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวสนั่นจิต  วงษ์วานิช
ครูชำนาญการพิเศ

นางวาสนา  มีโต
ครูชำนาญการพิเศนางสุพัตรา  โลเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางคนึงนิจ  ชลอปัญจศิลป์
ครูชำนาญการพิเ
ศษ


นางพัทยา  สาธิภา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางลลนา  แสงสุพรรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสันดี  สุทธิพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวภูวนาถ  เอกสาร
ครูชำนาญการ


นางสาวพรประภา พรกวินรัตนชัย
ครูชำนาการ

นางสาวมัณฑิตา   พิพัฒจิตตระกูล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวจันทรังษี  ภู่บุญ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวนาตยา  มะเส็ง
ครูชำนาญการ


นางสาวสิริลักษณ์   นาควิสุทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษนางสาวภาเกตุ  สิงห์จัตุรัส
ครูชำนาญการนางสาววิภากนก  เต็งประกอบกิจ
ครูชำนาญการนางวีรวรรณ  โตจีน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวดุษฎี  สาลี
ครูผู้ช่วยนางมัณฑนา  เกิดผล
เจ้าหน้าที่การเงิน


ครูจ้างสอน


นางสาวกฤติยา  ปานไม้
ครูจ้างสอน

นายธรา  วุฒิปุณยพงศ์
ครูจ้างสอน

นายปฏิวัติ  ฤคณีย์
ครูจ้างสอน

นายนัฐดาไน  หาญอนุพงศ์
ครูจ้างสอน

นางสาวรัตนาวดี  ยอดหนู
ครุจ้างสอนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก


นาง
ครูจ้างสอนศูนย์พัฒนาเด็
กเล็ก


นางสาววรวรรณ   โลเลิศ
ครูจ้างสอน ระดับอนุบาล


นางสาวรุจิราลัย   สรสิทธิ์
ครูจ้างสอน ระดับอนุบาล

นายณรงค์  ฟักบัว
นักการ ภารโรง