จำนวนนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
กลับหน้าหลัก Home
ข้อมูลสถิตินักเรียน โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ชั้น
จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล ๑
๑๓
๑๒
๒๕
อนุบาล ๒
๑๘
๒๕
อนุบาล ๓
๑๙
๑๕
๓๔
รวมชั้นก่อนประถม
๕๐
๓๔
๘๔
ประถมศึกษาปีที่ ๑/๑
๑๗
ประถมศึกษาปีที่ ๑/๒
๑๑
๑๗
ประถมศึกษาปีที่ ๒/๑
๑๓
๒๒
ประถมศีกษาปีที่ ๒/๒
๑๑
๒๐
ประถมศีกษาปีที่ ๓/๑
๑๒
๑๗
ประถมศีกษาปีที่ ๓/๒
๑๖
รวมชั้นระดับประถม
๖๕
๔๔
๑๐๙
ประถมศึกษาปีที่ ๔/๑
๑๑
๒๐
ประถมศึกษาปีที่ ๔/๒
ประถมศึกษาปีที่ ๕/๑
๑๒
๑๒
๒๔
ประถมศึกษาปีที่ ๕/๒
๑๐
๑๑
๒๑
ประถมศึกษาปีที่ ๖/๑
๑๑
๒๐
ประถมศึกษาปีที่ ๖/๒
๑๒
๒๐
รวมชั้นประถมศึกษา
๕๔
๕๑
๑๐๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑
๑๕
๒๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒
๑๕
๒๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑
๑๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒
๑๐
๑๗
มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑
๑๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒
๑๗
รวมชั้นมัธยมศึกษา
๖๓
๔๕
๑๐๘
รวมนักเรียนทั้งหมด
๒๓๒
๑๗๔
๔๐๖