**โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ ถนน ชัยณรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000 โทร  0-5601-9721 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ **
ข้อมูลสถานศึกษา ** ข่าวและกิจกรรมของโรงเรียนปีการศึกษา2564**
ผู้บริหารสถานศึกษา
ประวัติโรงเรียน
บุคลากรในโรงเรีย
จำนวนนักเรียน
อาคารสถานที
แผนผังบริเวณ
โครงสร้างการบริหาร
เผยแพร่ผลงานวิจัย
สุกัญญา คล้ายสมาน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
**ข่าว กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนในรอบปีการศึกษา* *

นางพิทยาภรณ์ พิชญวงศ์กุลชัย
.....ผู้อำนวยการสถานศึ
กษ


.....นางสุกัญญา คล้ายสมาน
.....รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


Facebook : khaothaphraschool chainat
Copyright @ 2558   สงวนลิกขสิทธิ์ตามกฎหมาย โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ สังกัดเทศบาลเมืองชัยนาทตำบล เขาท่าพระ อำเภอเ มือง จังหวัดชัยนาท 17000 โทร 056-411834
E-mail : khaothaphra@gmail.com   webmaster : yodsawat04@gmail.com


Web Hits