**โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000 โทร 056-411834 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ **
ข้อมูลสถานศึกษา ..ข่าว กิจกรรมของโรงเรียน..
ผู้บริหารสถานศึกษา
ประวัติโรงเรียน
บุคลากรในโรงเรีย
จำนวนนักเรียน
อาคารสถานที
แผนผังบริเวณ
โครงสร้างการบริหาร
เข้าเช็ค E-mailโรงเรียน


"ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง คณะครู เข้าสู่โรงเรียน"
ในปีการศึกษา 2560

ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนได้นำนโยบายการจัดการศึกษา โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้กับหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเข้ารับการประเมิน โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ของจังหวัดชัยนาท


https://www.youtube.com/watch?v=yvO3dbTN4xI&t=283s

30 มีนาคม 2560 พิธีมอบประกาศนียบัตร และเกียรติบัตร
นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3

คณะครูเข้าถวายความอาลัยพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
ณ พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด   การแข่งขันกีฬาสีประจำปี


ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เมืองกำแพงเพชร มรดกโลก

เมื่อวันครู 16 มกราคม 2560 ครูได้รับรางวัลครูดีศรีท้องถิ่น จำนวน 5 คน
ได้แก่ 1.ครูชัยลิต หุตินทะ 2.ครูไพบูลย์ หาญอนุพงศ์ 3.ครูยศวัฒน์ เกียรติศิรภัทร์
4.ครูนุชศรา คูสกุล 5.ครูภูวนาถ เอกสาร

10 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู
เข้าสวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองชัยนาทนายไพรัตน์ ปั้นชูศรี
ผู้อำนวยการสถานศึ
กษ


นางสุกัญญา คล้ายสมาน

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ความภาคภูมิใจของโรงเรียน
นักเรียนสามารถสอบเข้าเรียน
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ในห้องพิเศษได้
คือนางสาวชาริสา ขันอุยFacebook : khaothaphraschool chainat

Copyright @ 2558   สงวนลิกขสิทธิ์ตามกฎหมาย โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ สังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท
ตำบล เขาท่าพระ อำเภอเ มือง จังหวัดชัยนาท 17000 โทร 056-411834
E-mail : khaothaphra@gmail.com   webmaster : yodsawat04@gmail.com
AmazingCounters.com