**โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ ถนน ชัยณรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000 โทร 056-411834 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ **
ข้อมูลสถานศึกษา ..ข่าว กิจกรรมของโรงเรียน  ปีการศึกษา 2561
ผู้บริหารสถานศึกษา
ประวัติโรงเรียน
บุคลากรในโรงเรีย
จำนวนนักเรียน
อาคารสถานที
แผนผังบริเวณ
โครงสร้างการบริหาร
เด็กหญิงจิตรวรรณ   สุขอ่ำ
นักกีฬาเทควันโด


เด็กหญิงณัฐกานต์   เกิดน้อย
นักกีฬาเทควันโด

วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

โครงการวันสำคัญทางศาสนา เข้าพรรษา อาสาฬหบูชา

ดำเนินกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ 10 กรกฎาคม 2561

ผู้อำนวยการ คณะครูและชาวตลาดภาษีซุงร่วมกันทอดผ้าป่า
ณ วัดหาดกองสิน 27 มิ.ย. 2561

โครงการสวดมนต์ประจำเดือน อ.กฤติยา   ปานไม้

โครงการวันสุนทรภู่ โดย อ.นาตยา   มะเส็ง

คณะครูเข้ารับการอบรมหลักสูตร 2561

โครงการวันไหว้ครู อ.มัณฑิตา  

กิจกรรมทางศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปี 2561


นายไพรัตน์ ปั้นชูศรี
ผู้อำนวยการสถานศึ
กษ


นางสุกัญญา คล้ายสมาน

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Facebook : khaothaphraschool chainat

Copyright @ 2558   สงวนลิกขสิทธิ์ตามกฎหมาย โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ สังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท
ตำบล เขาท่าพระ อำเภอเ มือง จังหวัดชัยนาท 17000 โทร 056-411834
E-mail : khaothaphra@gmail.com   webmaster : yodsawat04@gmail.com
AmazingCounters.com